Algemene voorwaarden

Inschrijving en plaatsing

Plaatsing geschiedt door Dansplaneet na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Bij leerlingen onder de 18 jaar gebeurt dit door ouders of voogd. Bij mensen met (meervoudige) beperking gebeurt dit eventueel door familie, curator of bewindvoerder. Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Cursisten kunnen zich na overleg ook gedurende het lopende blok/termijn aanmelden. Indien er aanmeldingen komen voor groepen die vol zitten, zal Dansplaneet samen met de cursist alternatieven bespreken. De cursist verbindt zich voor een heel blok/totaalpakket/termijn of kiest voor een inschrijving van onbepaalde tijd (met opzegtermijn van 2 maanden voor de startdatum van het volgende termijn) en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. Dansplaneet bepaalt de groepsindeling. Pas na plaatsing is cursusgeld verschuldigd. De inschrijving geldt voor een blok/totaalpakket/termijn of voor onbepaalde tijd.

Administratieve wijzigingen (bijv. adres ,etc.) dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan Dansplaneet. De cursist (ouders / voogd bij cursisten onder de 18 jaar) is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste naam- en adresgegevens. Cursisten hebben altijd de mogelijkheid om een vrijblijvende gratis proefles te draaien. Bij het volgen van een tweede les zal de cursist zich in dienen te schrijven.

Cursus

De data waarop de lessen en een eventuele voorstelling plaatsvinden worden tijdig bekend gemaakt. Dansplaneet stelt veel belang in een beperkte groepsgrootte zodat er voldoende ruimte is voor individuele aandacht. Dansplaneet deelt de dansgroepen in op niveau en/of leeftijd.

Lessen die wegens geldige afwezigheid van de docent uitvallen worden in principe niet ingehaald. Wel garandeert Dansplaneet hoe dan ook tenminste 90% lessen per cursus. Tevens zullen er door het jaar heen eventueel verschillende presentaties, voorstellingen e.d. zijn welke, indien nodig, gecompenseerd worden met de reguliere lessen. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Deze zullen ook niet ingehaald worden op een later moment. Ouders van nieuwe leerlingen mogen enkel de eerste les kijken in de zaal, alle ouders worden vervolgens eens per jaar uitgenodigd voor een kijkles. Het is niet toegestaan om eten en drinken mee de zaal in te nemen (m.u.v. water in een af te sluiten fles). Laat geen afval achter. Telefoon dient uit te staan tijdens de les.

Betalingsvoorwaarden cursus/ workshop

Na ontvangst van de factuur dient het cursusgeld binnen de daarop gestelde termijn te worden overgemaakt op rekeningnummer

IBAN NL 11 ASNB 0709 1737 84 t.n.v. K.B. van der Spek. Bezwaren dient u binnen een week na factuurdatum schriftelijk of via e-mail aan Dansplaneet kenbaar te maken. Het lesgeld voor een workshop dient altijd bij aanvang van een blok/totaalpakket voldaan te zijn.

Voor cursisten die bij aanvang cursus 21 jaar of ouder zijn wordt het lesgeld volgens wettelijke verplichting verhoogd met 21% BTW.

Niet tijdige betaling

Cursisten die niet aan hun betalingsverplichting van het cursusgeld hebben voldaan worden een volgend blok niet opnieuw ingedeeld. En zullen de lessen gedurende het blok geweigerd worden, totdat de betaling voldaan is. Hiermee vervalt de betalingsplicht niet en de niet genoten lessen worden niet ingehaald. Indien betaling niet op tijd plaatsvindt zal er een herinneringsmail verzonden worden. Indien men nadien nog in gebreke blijft zal er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht worden. In geval van niet tijdige betaling bent u contractueel rente over het te betalen bedrag verschuldigd. De hoogte van de rentevergoeding kan door Dansplaneet gewijzigd worden met inachtneming van de geldende wettelijke maximumvergoeding, te rekenen vanaf de vervaldatum van de rekening. Tevens wordt het door u verschuldigde bedrag bij niet tijdige betaling vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten (WIK) voor vorderingen ontstaan na 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over de openstaande hoofdsom t/m €2.500,00 met een minimum van € 40,-. De kosten met een minimum van € 40,- worden 14 dagen na ingebrekestelling in rekening gebracht.

Voortijdige beëindiging

Bij tussentijdse onderbreking/annulering van de lessen zal er geen restitutie of vermindering worden verleend op het te betalen of reeds betaalde lesgeld. In uitzonderlijke gevallen kan Dansplaneet besluiten een passende regeling te treffen. Een en ander is echter uitsluitend ter beoordeling van Dansplaneet.

Bij een inschrijving onbepaalde tijd is er een opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging dient bij Dansplaneet schriftelijk binnen te zijn 2 maanden voor de startdatum van een volgend termijn.

Verzuim

Bij verhindering (in geval van ziekte en/of overmacht) dient Dansplaneet door de cursist of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld per e-mail met afmelding zodat de betreffende docent op de hoogte kan worden gesteld. Bij verzuim kan geen aanspraak op restitutie van het cursusgeld worden gedaan.

Aansprakelijkheid

Dansplaneet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen die mee worden genomen/achter gelaten tijdens de lessen en tijdens voorstellingen. Deelname aan lessen en activiteiten van Dansplaneet is geheel op eigen risico van de cursist (of diens vertegenwoordiger als het kinderen onder 18 jaar betreft/ of diens familie, curator/bewindvoerder als het om mensen met (meervoudige) beperking gaat).

Slotbepaling

Dansplaneet behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, in bijzondere gevallen van het bovenstaande af te wijken.